Nieuws

Update Corona-crisis 8

Update Corona-crisis 8

Nieuws voor de start van het schooljaar 2020-2021 

 

Maandag 31 augustus gaan de scholen in onze regio weer open.

Ik hoop dat u allemaal in goede gezondheid van een heerlijke zomervakantie heeft kunnen genieten. Anders dan ik u vóór de zomervakantie op 2 juli heb laten weten, zal ik de komende periode toch blijven gebruiken om u via dit medium “Update Corona-Crisis, versie ouders” op de hoogte te houden van Corona-gerelateerde aangelegenheden die voor alle scholen van OBO gelden. De ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Corona-virus vragen nog steeds om gerichte acties om een tweede uitbraakgolf te voorkomen. We zullen daar allemaal onze verantwoordelijkheid in moeten nemen; ook de scholen. Daar waar voor het onderwijs maatregelen gelden die voor alle scholen van toepassing zijn, zal ik u de komende periode dus nog blijven informeren op het moment dat daar aanleiding voor is. Daarnaast zult u door de school van uw kind(eren) aanvullend worden geïnformeerd over alle praktische zaken die specifiek voor de eigen school gelden bij de vertaling van de algemene regels naar schoolniveau.

Protocol

Uitgangspunt voor alle maatregelen is nog steeds het landelijk Protocol Basisonderwijs dat per 1 juli geldt en dat is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.

Thuisblijfregels

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, is het van belang dat iedereen de veiligheidsregels serieus in acht neemt. Zeker wanneer u net teruggekeerd bent vanuit een zogenaamd ‘oranje’ gebied vragen we u de richtlijnen vanuit het RIVM zeer serieus te 2 nemen. Daarbij geldt dat kinderen in de basisschoolleeftijd die geen last hebben van Corona-gerelateerde gezondheidsklachten door de overheid uitgezonderd zijn van de noodzaak om thuis in quarantaine te gaan na (vakantie)verblijf in een ‘oranje’ gebied waarvoor een dergelijk reisadvies geldt. Zij kunnen dus gewoon naar school. Leerlingen op de middelbare school moeten dan trouwens wel in quarantaine.

Daarnaast blijven de al eerder gecommuniceerde voorzorgmaatregelen met betrekking tot kinderen, ouders en personeelsleden die gezondheidsklachten hebben van toepassing. Dit betekent dat de school u in voorkomende gevallen kan vragen uw zieke kind op te komen halen en thuis te houden. Ook kan het voorkomen dat leerkrachten wegens gezondheidsklachten niet inzetbaar zijn. Gezien het gebrek aan invalkrachten zal dit betekenen dat we af en toe noodmaatregelen moeten nemen, waarbij eventueel een klas naar huis gestuurd moet worden. We zullen dit tot een minimum proberen te beperken, maar vragen uw begrip wanneer we echt niet anders kunnen.

Samengevat zijn de thuisblijfregels als volgt:

- Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

- Kleuters uit de groepen 1 en 2 mogen wel gewoon naar school komen als zij alleen last hebben van neusverkoudheid en daarbij geen andere Corona-gerelateerde klachten vertonen, zoals verhoging. 

 - Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen binnen het gezin 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. We willen u nadrukkelijk vragen hier verstandig mee om te gaan en bij twijfel uw kind niet naar school te sturen.                                                                                                                          - Ontwikkelen kinderen deze klachten gedurende de schooldag, dan moeten zij worden opgehaald. 

- Ontwikkelen leerkrachten deze klachten gedurende de schooldag, dan worden ze naar huis gestuurd.

- Indien uw kind(eren) contact hebben gehad met iemand met een door de GGD bevestigde infectie, moeten de leerlingen thuis blijven tot 10 dagen na dit contact, ook als de kinderen zelf geen klachten hebben.

Anderhalve meter afstand

Leerlingen op een basisschool hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Leerkrachten en andere volwassenen moeten dat onderling wel. Hoewel de overheid stelt dat volwassenen geen anderhalve meter afstand hoeven te houden tot basisschoolleerlingen, vragen we er begrip voor dat sommige teamleden dat wel erg op prijs stellen voor de gezondheid van zichzelf en hun gezinsleden. Bespreek dat alstublieft thuis met uw kinderen.

Ouders in school blijven tot een minimum beperkt

Ouders kunnen helaas nog steeds niet de school in bij het brengen en halen van hun kinderen. De regels van vóór de zomervakantie gelden nog steeds onverkort. Wanneer veel ouders tegelijkertijd in school zijn, kan de onderlinge afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd worden. Ouderavonden en andere activiteiten kunnen ook niet 3 plaatsvinden in de school voor grote groepen ouders tegelijkertijd. Oudergesprekken en rondleidingen van één ouder(paar) met betreffende teamleden kunnen alleen op initiatief van de school in bepaalde situaties wel, mits afstand gehouden wordt én u geen verkoudheidsklachten heeft zoals hieronder beschreven. Heeft u toch klachten? Verplaats de afspraak dan. Er kunnen externen in schoolgebouwen aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor stage, werkbezoek, leerlingbegeleiding of onderhoudswerkzaamheden, maar we zijn daarin terughoudend en doen dit alleen als het om groepen gaat waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd is en mensen vrij van klachten zijn. Bezoekers moeten een registratielijst invullen. Ook degenen die tussenschoolse opvang verzorgen, kunnen onder deze condities in school aanwezig zijn.

Ventilatie

De afgelopen periode is vooral ook in de media veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van Corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de mate van ventilatie in schoolgebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen nu sowieso al moeten voldoen. Het RIVM concludeert dat de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van COVID-19 nog niet opgehelderd is, maar dat deze geen rol lijken te spelen in de pandemie. Volgens het RIVM is er geen reden het huidige beleid aan te passen. Ruimtes in scholen dienen sowieso te voldoen aan het Bouwbesluit.

Hiernaast adviseert het RIVM om:

- goed te ventileren, door vaker nog dan normaal ramen open te zetten;

- leslokalen minimaal een kwartier te luchten wanneer deze leeg zijn (pauzes en na schooltijd) door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten;

- een luchtstroom van persoon naar persoon te vermijden, bijvoorbeeld als gevolg van (zwenk)ventilatoren of systemen die voor recirculatie zorgen binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven;

- na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en of de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.

In principe voldoen al onze scholen aan de eisen van het Bouwbesluit. Wij zullen echter de komende periode in overleg met de schooldirecteuren per school met gebruikmaking van de landelijk ontwikkelde “Handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen” bekijken hoe het binnenklimaat op onze scholen daadwerkelijk is en of er wellicht aanpassingen nodig zijn. U wordt er door de directie van de school van uw kind(eren) nader over geïnformeerd wanneer er sprake is van extra maatregelen.

Algemene hygiëne-maatregelen

De eerder gecommuniceerde hygiëne-maatregelen blijven de komende periode onverkort van kracht.

Nogmaals samengevat:

- Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.

- Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

- Was daarna je handen.  

- Schud geen handen.

Activiteiten

Klassenuitjes, excursies, schoolreisjes en kampen behoren tot de jaarlijks terugkerende activiteiten van de school. Per geplande activiteit zal door de directie van de school bekeken worden wat mag en wat verantwoord is. Bewegingsonderwijs (gym) kan weer binnen en buiten plaatsvinden. Zingen en gebruik van instrumenten tijdens de muziekles zijn weer toegestaan.

Voorbereiding op mogelijke opleving 

In samenspraak met het ministerie van OCW werken de schoolbesturen, verenigd in de PO Raad momenteel aan scenario’s voor een eventuele lokale of regionale uitbraak van Corona op een of meerdere scholen, zodat in voorkomende gevallen snel gehandeld kan worden. In de scenario’s wordt duidelijk vastgelegd wie op welk moment verantwoordelijk is en wat er in zo’n geval gedaan moet worden, mocht er zich een cluster van besmettingen voordoen. De scenario’s maken onderscheid in lokale, regionale en landelijke activiteiten afhankelijk van de omvang van de uitbraak. 

Hartelijke groet,
Patrick Went
directeur-bestuurder