Nieuws

Update Corona-crisis 2

Update Corona-crisis 2

Informatie over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de consequenties van de Corona-crisis voor onze scholen.

Scholen dicht tot minimaal 11 mei

Gisteren heeft het kabinet besloten dat de scholen in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten blijven. Aangezien onze scholen meivakantie hebben van zaterdag 25 april tot en met zondag 10 mei, betekent dit, dat de scholen niet eerder open zullen gaan dan maandag 11 mei. Deze maatregel is als onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen nodig om de verdere verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk in te dammen. In de week van 21 april zal het kabinet een besluit nemen over de periode na 11 mei. Laten we hopen dat de scholen vanaf 11 mei hun deuren weer open kunnen zetten.

We realiseren ons terdege dat het verlengen van de schoolsluiting voor u grote consequenties heeft. We begrijpen volledig dat dit flinke gevolgen heeft voor het gezinsleven en de combinatie van (thuis)werk met de ondersteuning van de kinderen bij hun schoolwerk. Ook bij de leerkrachten merken we dat de andere manier van werken heel wat van ze vraagt. Helaas hebben we gegeven de omstandigheden weinig keus. We zullen eensgezind de strijd tegen het virus moeten voeren en dat is lang niet altijd gemakkelijk.

In verband met de verlenging van de schoolsluiting wil ik een aantal zaken nog even expliciet onder de aandacht brengen.

 

Noodopvang
Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen de scholen desgewenst tijdens schooluren noodopvang bieden. In vorige brieven heb ik u daar over geïnformeerd. We merken dat de vraag om noodopvang is toegenomen ten opzichte van de eerste week. We willen er bij u op aandringen om eerst te proberen zelf iets te regelen, voordat u een beroep doet op deze noodopvang. Het is tenslotte noodopvang. We willen het aantal kinderen dat gebruik maakt van deze mogelijkheid tot een minimum beperken, om zo optimaal mogelijk te kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen die gericht zijn op het minimaliseren van de kans op verspreiding van het virus. Hoe meer kinderen opgevangen moeten worden, hoe meer personeelsleden op school nodig zijn om deze kinderen op te vangen. Dit vormt een risico voor de kinderen die opgevangen worden, voor de medewerkers van de scholen, maar ook voor de gezinnen van al deze mensen die met elkaar de dag doorbrengen in school. Het is voor de volksgezondheid van groot belang om de risico’s tot een minimum te beperken.

Wanneer u toch niet anders kunt dan een beroep doen op de noodopvang op school, dan wil ik u verzoeken dit zo snel mogelijk voor de periode tot en met vrijdag 23 april aan de directeur van de school door te geven. Die kan dan een overzicht maken van de te verwachten kinderen in de opvang per dag.

Over hoe de noodopvang in de meivakantie is geregeld, bestaat nog onduidelijkheid. De schoolbesturen zijn met de gemeenten en de kinderopvangorganisaties in gesprek om hier oplossingen voor te vinden. Ik zal u daar tijdig over informeren.
 
Onderwijs op afstand

De komende weken tot en met vrijdag 23 april zullen de scholen doorgaan met het aanbieden van leerstof op afstand. Hiervoor is het erg belangrijk dat u de specifieke informatie van de school van uw kind(eren) goed in de gaten blijft houden. Op de scholen merken we dat niet alle kinderen het schoolwerk even serieus nemen en zich niet altijd aan de gemaakte afspraken houden. Namens de scholen wil ik benadrukken dat het schoolwerk niet vrijblijvend is. Het is wel de bedoeling dat de opgedragen werkzaamheden worden gedaan. Aan u als ouders de vraag om daar op toe te zien.

Paasweekend

In het vakantierooster van onze scholen zijn vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april (Tweede Paasdag) als vrije dag aangemerkt. Op die twee dagen wordt op de scholen geen noodopvang geboden en zal ook geen onderwijs op afstand worden georganiseerd.

Dit zijn vrije dagen voor zowel de kinderen als de medewerkers van de scholen.

Meivakantie
In het kabinetsbesluit over de verlenging van de schoolsluiting wordt de geplande meivakantie gerespecteerd als vrije tijd voor zowel de kinderen als de medewerkers van de scholen. Dat betekent dat in die twee weken (van zaterdag 25 april tot en met zondag 10 mei) geen onderwijs op afstand zal worden georganiseerd. Hoe het in die twee weken met de noodopvang is geregeld laat ik u, zoals hierboven gesteld, weten zodra daar meer duidelijkheid over is.

Tot zover weer onze Update Corona-crisis. We blijven u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Heel veel succes en sterkte met alles.

Blijf gezond!!!!

Hartelijke groet,

Patrick Went
directeur-bestuurder