Nieuws

Update Corona-crisis 11

Update Corona-crisis 11

Slechte start van 2021 met perspectief op betere tijden; een update voor de ouders van Patrick Went, bestuurder van OBO.                    13-1-2021

 

Beste ouders en verzorgers,

Hoewel de jaarwisseling al weer een aantal dagen achter ons ligt, wil ik toch graag iedereen nog het allerbeste toewensen voor 2021. Ik hoop van ganser harte dat dit een ander jaar gaat worden dan het bizarre jaar dat we net met elkaar hebben afgesloten. Hoewel 2021 een slechte start kent met de aangescherpte coronamaatregelen en de daarbij behorende schoolsluiting, gloort er gelukkig ook een perspectief op betere tijden nu er een start is gemaakt met de vaccinatie. Het zal best nog een weg van lange adem zijn voordat we de coronacrisis helemaal achter ons kunnen laten, maar laten we ons hoopvol richten op “het licht aan het eind van de tunnel”, zoals onze premier gisteren in de persconferentie aangaf.

Dat we er nog lang niet zijn, is helder en dat het nu leidt tot een langere schoolsluiting dan in december is aangekondigd, is een voldongen feit, maar wederom een enorme tegenvaller. In het gunstigste geval gaan de scholen weer open op maandag 25 januari, maar we houden nog steeds wel rekening met een nog langere periode. Cruciaal is dat de onderzoeken naar de impact van de Engelse variant op basisschoolleerlingen ons niet zullen dwingen nog langer gesloten te blijven. Want laat helder zijn, dat wij met elkaar niets liever willen dan de scholen zo snel mogelijk weer volledig openstellen, mits het verantwoord kan voor zowel kinderen als leerkrachten. Natuurlijk is het onderwijs op afstand op dit moment even een oplossing om zoveel mogelijk de continuïteit in het onderwijs erin te houden, maar wel een oplossing die veel vraagt van u, de leerkrachten, maar vooral ook van de kinderen. Een tijdelijke oplossing die het fysieke onderwijs op school niet volledig kan vervangen. We hebben het er mee te doen en we maken er met elkaar het allerbeste van en weten dat we daarbij een groot beroep op u als ouder moeten doen. Laten we hopen dat we snel weer naar school mogen.

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren en een aantal recente ontwikkelingen, wil ik een aantal zaken graag onder uw aandacht brengen.

Noodopvang

Basisscholen hebben de verantwoordelijkheid om onder schooltijd voor noodopvang te zorgen voor kinderen waarvan minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep. Dit was tijdens de eerste schoolsluiting ook al zo. Wat we nu merken, is dat het aantal aanvragen voor noodopvang veel hoger ligt dan tijdens de eerste schoolsluiting. Stichtingbreed gaat het gemiddeld nu om ruim 10% per dag. Deze aantallen maken het voor de schoolteams enorm lastig om zich te concentreren op het geven van afstandsonderwijs. Mede, omdat op iedere school naast de kinderen in de noodopvang ook kwetsbare kinderen op school worden opgevangen. Ik wil daarom nogmaals een dringend beroep op u doen om, ook al heeft u recht op noodopvang, het eerst zelf proberen te regelen, voordat u een beroep doet op de noodopvang. Ik begrijp volledig dat dit ook voor u een uiterst lastige situatie is, maar de voortgang van het afstandsonderwijs is gebaat bij zo weinig mogelijk kinderen in de scholen. Ik vraag u daarom van onze kant om begrip voor de ingewikkelde situatie voor de schoolteams. Ouders met cruciale beroepen die gebruik willen maken van de noodopvang worden verzocht hier contact over op te nemen met de directeur van de school. Over de verdere organisatie van de noodopvang op schoolniveau wordt u verder door de directie van de school van uw kind(eren) geïnformeerd.

Kwetsbare kinderen

Van basisscholen wordt ook verwacht dat kwetsbare kinderen die door de schoolsluiting bovengemiddelde risico’s lopen, op school kunnen worden opgevangen. Dat hoeft niet altijd om voltijds-onderwijs te gaan, maar kan bijvoorbeeld ook voor één of enkele dagen. Op onze scholen gebeurt dit ook. Het initiatief hiervoor ligt uitdrukkelijk bij de school. Per school bespreekt het zorgteam welke kinderen hiervoor in aanmerking komen, waarna de school dit bespreekt met de desbetreffende ouders. Hier geldt, dat het echt gaat om een kleine groep kinderen die een bovengemiddeld risico lopen, omdat we het aantal kwetsbare kinderen dat dagelijks naar school komt opgeteld bij het aantal kinderen in de noodopvang tot een minimum willen beperken.

Testbeleid en neusverkoudheid                                                                                

Het landelijk testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar is als volgt gewijzigd:

1. Hebben deze kinderen klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen met alleen een neusverkoudheid mogen naar noodopvang en school (zie hiervoor ook punt 4).

2. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:                               o De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van       hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is.                             o Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.                                   o Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

4. Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of 3 benauwdheid. Zij laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat.

Afstandsonderwijs                                                                                              

Zolang de scholen gesloten blijven, zullen we afstandsonderwijs blijven verzorgen. Iedere school geeft daar zijn eigen invulling aan. Afstandsonderwijs is geen vrijblijvendheid, maar heeft een verplichtend karakter. Van u, als ouder verwachten we dan ook dat u de berichtgeving vanuit de school actief volgt en er alles aan zult doen er voor te zorgen dat de kinderen hun werk kunnen doen.

Toetsbeleid en advisering VO                                                                                 

Normaal worden in januari CITO middentoetsen afgenomen. Wij hebben nu de afspraak dat we met de afname van deze toetsen wachten tot de kinderen weer enige tijd op school zijn. De eindtoets voor groep 8 gaat, zoals het er nu naar uitziet, gewoon door. We zijn met het voortgezet onderwijs in gesprek over de aansluitingsprocedure tussen het primair en het voortgezet onderwijs, waarbij het al jaren zo is dat het advies van de basisschool doorslaggevend is bij de overgang en niet de CITO-toets. De leerkrachten van groep 8 zullen de ouders van hun kinderen hier binnenkort zelf verder over informeren.

We realiseren ons dat het ook voor u weer een moeilijke periode gaat worden en dat er een flink beroep op u wordt gedaan om naast uw eigen bezigheden het thuisonderwijs van uw kinderen te ondersteunen. Wij waarderen het enorm dat zoveel ouders met zoveel inzet en creativiteit de leerkrachten ondersteunen om het thuisonderwijs zoveel mogelijk tot een succes te maken. Ik wens u namens de scholen veel succes en wijsheid daarbij.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn die voor alle scholen van onze stichting gelden, zal ik me weer tot u richten.

Hartelijke groet,                                                                                                        Patrick Went                                                                                                      directeur-bestuurder