Nieuws

Profielschets lid Raad van Toezicht

Profielschets lid Raad van Toezicht

Sinds 2011 kent de stichting Openbaar Basisonderwijs Duin & Bollenstreek (stichting OBODB) een bestuursmodel dat is gebaseerd op de principes van goed onderwijsbestuur en dat voorziet in een scheiding tussen toezicht en besturen. Er wordt gewerkt met een Raad van Toezicht (RvT) en een eenhoofdig College van Bestuur in de vorm van een directeur-bestuurder. De RvT en de directeur-bestuurder worden ondersteund door een goed toegerust stafbureau.

Voor de invulling van vacatures in de RvT hanteert de stichting OBODB een openbare profielschets. In deze profielschets zijn de noodzakelijke competenties geformuleerd van RvT-leden. Deze competenties zijn gebaseerd op de besturings- en toezicht filosofie van de stichting, de code Goed Bestuur Primair Onderwijs 2020 en de taakstelling van de RvT.

In geval van een vacature wordt met het oog op een evenwichtige samenstelling van de Raad de nadruk op specifieke kennis, ervaring en competenties gelegd.

Onderaan deze profielschets vindt u een beschrijving van de specifieke expertises die op dit moment gevraagd worden voor de invulling van de twee openstaande vacatures.

 1. De besturings- en toezicht filosofie op hoofdlijnen
 • De directeur-bestuurder bestuurt de Stichting; de RvT-leden zien erop toe dat de directeur-bestuurder dit doet conform de missie van de stichting.
 • De RvT-leden houden afstand tot de dagelijkse praktijk binnen de organisatie en richten zich op de strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële prestatie-indicatoren.
 • De RvT-leden kiezen een proactieve instelling: bepalen hun eigen agenda en prioriteiten en stemmen die af met de directeur-bestuurder.
 • De RvT-leden leveren door hun opleiding, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de directeur-bestuurder.
 • De RvT-leden ontlenen hun gezag én verbinden hun verantwoording aan de stakeholders van de stichting.

 1. Taken van de RvT-leden op hoofdlijnen

De RvT-leden hebben de volgende taken:

 • Het uitoefenen van integraal en onafhankelijk toezicht op de organisatie, waarbij zij het toezicht zodanig inrichten dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerp van toezicht zijn:
  • de ontwikkeling, vaststelling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
  • de jaarlijkse doelstellingen en resultaten van de organisatie;
  • de wijze waarop de directeur-bestuurder omgaat met de risico’s op de langere termijn;
  • de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen;
  • het relatiepatroon met de leerlingen, ouders, leidinggevenden, personeel en de externe belanghebbenden, zoals de gemeenten, voortgezet onderwijs en voorschoolse educatie.
  • het geven van invulling aan de openbare identiteit van de openbare scholen.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord.
 • Beoordeling van het functioneren en handelen van de directeur-bestuurder (werkgeverschap).
 • Goedkeuring van de begroting en de jaarrekening van de Stichting OBODB.
 • Goedkeuring van een statutenwijziging van de Stichting OBODB.

 1. Algemene eisen aan de Raad van Toezicht
 • De RvT kent maatschappelijk gezien een heterogene samenstelling.
 • De RvT is herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
 • RvT-leden hebben binding met de regio.
 • RvT-leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.

 1. Vereiste competentie van een lid van de Raad van Toezicht

RvT-leden:

 • onderschrijven doel en grondslag van de stichting;
 • hebben binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie (zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan/koersplan);
 • beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
 • zijn onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon);
 • hebben een brede maatschappelijke belangstelling en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • hebben inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • beschikken op basis van kennis en ervaring over aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten in complexere organisaties;
 • beschikken over een breed en relevant netwerk;
 • zijn goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • beschikken over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • kunnen zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen;   
 • zijn standvastig, maar bereid tot concessies en consensus;
 • beschikken over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie;
 • zijn gemotiveerd en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;
 • zijn bereid tot het afleggen van verantwoording, hebben kennis van governance regels;
 • kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • hebben kennis van en ervaring met één of meer voor de onderwijsorganisatie relevante aandachtsgebieden
  • (onderwijs)financiën
  • Juridische zaken (arbeidsrecht, governance)
  • Onderwijskwaliteit en innovatie
  • Strategisch HR-beleid en organisatieontwikkeling
  • Vastgoed, facilitair beleid en ICT (bij voorkeur onderwijsgerelateerd)
  • Ondernemerschap in de private / publieke sector
  • Communicatie en marketing
  • Openbaar (lokaal) bestuur.

Voor de vacatures worden gezien de evenwichtige samenstelling van de RvT twee leden gezocht met kennis, ervaring en een duidelijke visie op een (of meerdere) van de volgende gebieden:

 • Financieel beleid (beoogd lid van de auditcommissie)
  • Bewezen kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en financiën
  • Gedegen kennis van de planning- en controlcyclus voor financiële sturing en beheer met betrekking tot begroting, rapportages en jaarrekening 
  • Vertaling van strategie naar performance-, risicomanagement en geld
  • Visie op en bewezen kennis en ervaring met een professionele samenwerking en beoordeling van de controlewerkzaamheden door de accountant
    
 • Huisvesting en facilitaire zaken
  • kennis op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken
  • kennis op het gebied van duurzaamheid
  • Een lange termijnvisie op de strategische thema’s voor onderwijsvastgoed

 • ICT & digitalisering in het onderwijs:
  • Informatie- en communicatietechnologie in de breedste zin van het woord. In het bijzonder in relatie tot privacy- en veiligheidskwesties
  • Digitalisering en de invloed daarvan op onderwijsorganisaties en de samenleving.
  • Digitale geletterdheid
  • ICT-infrastructuur
www.obodb.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.obodb.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren