Nieuws

Update Corona-crisis 9

Update Corona-crisis 9

Veranderingen na de laatste persconferentie

 

Afgaand op de recente persconferentie van de bewindslieden, de signalen vanuit het RIVM en diverse uitingen in de media lijkt een tweede besmettingsgolf van het Corona-virus onvermijdelijk. Van alle kanten wordt een beroep gedaan op een ieder om zijn/haar
verantwoordelijkheid te nemen en de hygiëne- en veiligheidsmatregelen serieus te blijven nemen en daarin niet te verslappen.

Onze regio is één van de “zorgelijke regio’s” waarin nieuwe beperkende maatregelen zijn genomen. We zullen er allemaal alles aan moeten doen om niet weer in de situatie van het afgelopen voorjaar terecht te komen.
Op de meeste scholen merken we dat we in meer of mindere mate te maken hebben met knelpunten ten aanzien van de inzet van personeel. Door de oplopende wachttijden van de afgelopen weken voor een Corona-test en de gedwongen wachttijden tot de uitslag daarvan bekend is, waren leerkrachten vaak meerdere dagen niet inzetbaar. De voorrangsregeling die vanaf afgelopen maandag geldt voor o.a. onderwijzend personeel, lijkt dit probleem vooralsnog niet echt op te lossen.
Met man en macht, creativiteit en flexibiliteit proberen de scholen dit iedere keer weer op te lossen. Respect daarvoor!! Ondanks dat hebben we de afgelopen weken al meerdere keren gezien dat schooldirecteuren niet anders konden dan klassen naar huis sturen, omdat de organisatie simpelweg niet rond te krijgen was. Ondanks dat we er alles aan doen om dat te voorkomen, is het helaas niet anders. Er zit een grens aan wat scholen kunnen. We realiseren ons terdege dat we daarmee u als ouders met een probleem opzadelen, maar we willen u toch vragen daar begrip voor op te brengen, wanneer deze situatie zich onverhoopt toch voordoet.
 

Protocol
Uitgangspunt voor alle maatregelen die wij op onze scholen nemen, is nog steeds het
landelijk Protocol Basisonderwijs dat is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv,
en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Regelmatig wordt het
protocol op basis van nieuwe feiten en inzichten geactualiseerd. De laatste actualisatie is het protocol is van 22 september 2020.
 

Gewijzigde thuisblijfregels voor kinderen
In het meest recente protocol zijn de regels voor het thuishouden van kinderen gewijzigd.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie
hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_ Ziekte--Besmettelijkheid.

Tijdelijk mogen alle leerlingen op de basisschool met alleen verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.
Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen:
• een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
• deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
• ernstig ziek zijn

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:
• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
• als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel)
hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen
contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over
thuisblijven: lci. rivm.nl/leefregels
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
• Leerlingen op de basisschool hoeven wegens het huidige aangescherpte testbeleid niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts.
• Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19 en RIVM
Handreiking contact- en uitbraakonderzoek bij kinderen.
 

Anderhalve meter afstand
Leerlingen op een basisschool hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.
Leerkrachten en andere volwassenen moeten dat onderling wel. Hoewel de overheid stelt dat volwassenen geen anderhalve meter afstand hoeven te houden tot
basisschoolleerlingen, vragen we er begrip voor dat sommige teamleden dat wel erg op prijs stellen voor de gezondheid van zichzelf en hun gezinsleden. Bespreek dat alstublieft thuis met uw kinderen.
 

Ouders in school blijven tot een minimum beperkt en moeten zich registreren
Ouders kunnen helaas nog steeds niet de school in, anders dan op specifieke uitnodiging van de school. Daarbij geldt als belangrijke voorwaarden dat bezoekers geen Corona-gerelateerde klachten hebben.
Er kunnen externen in schoolgebouwen aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor stage, werkbezoek, leerlingbegeleiding of onderhoudswerkzaamheden, maar we zijn daarin terughoudend en doen dit alleen als het om groepen gaat waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd is en mensen vrij van klachten zijn.
Bezoekers moeten zich registreren en daarbij verklaren klachtenvrij te zijn. De scholen
hanteren daarvoor een handige app, waarbij bezoekers vóór binnenkomst een QR-code
scannen en een paar vragen invullen. Zo kan in geval dat nodig mocht zijn snel een bron- en contactonderzoek worden uitgevoerd. De gegevens van de bezoekers worden automatisch na twee weken gewist.

Halen en brengen van kinderen
Vanuit de Veiligheidsregio is het dringende verzoek gedaan nogmaals uitdrukkelijk aandacht te vragen voor het halen en brengen van de kinderen. Aan u als volwassenen het
uitdrukkelijke verzoek om daarbij de anderhalve meter maatregel zeer serieus te nemen en na het afleveren van uw kind(eren) niet bij het hek van de school te blijven staan.
Samenscholingen van volwassenen vormen een groot risico voor de verdere verspreiding van het virus.

Ventilatie
De afgelopen periode hebben we voor al onze schoolgebouwen gecontroleerd of deze qua ventilatie-eisen aan de normen van het Bouwbesluit voldoen. Dat is voor al onze scholen het geval.
Dat betekent dat in principe op al onze scholen volgens de geldende normen voldoende
geventileerd kan worden. Om ook daadwerkelijk voldoende te ventileren adviseert het RIVM de scholen om:
- goed te ventileren, door vaker nog dan normaal ramen open te zetten;
- leslokalen minimaal een kwartier te luchten wanneer deze leeg zijn (pauzes en na
schooltijd) door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten;
- een luchtstroom van persoon naar persoon te vermijden, bijvoorbeeld als gevolg van
(zwenk)ventilatoren of systemen die voor recirculatie zorgen binnen één ruimte waar
meerdere personen verblijven;
- ruimtes alleen gebruiken voor activiteiten waarvoor ze ook oorspronkelijk bedoeld
zijn.
Via regelmatige metingen volgen wij of de scholen aan de normen blijven voldoen.
 

Algemene hygiëne-maatregelen
De eerder gecommuniceerde hygiëne-maatregelen blijven de komende periode onverkort
van kracht. Nogmaals samengevat:
- Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
- Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt
gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Was daarna je handen. 
- Schud geen handen. 

 

 

Hartelijke groet,
Patrick Went
directeur-bestuurder