Nieuws

Update Corona-crisis 4

Update Corona-crisis 4

In dit nieuwsitem kunt u de laatste informatie lezen over de (gedeeltelijke) heropening van onze OBO scholen na de meivakantie.

 

Afgelopen woensdag heb ik u geïnformeerd over de gedeeltelijke heropening van de scholen vanaf maandag 11 mei. Ik realiseer me dat dit voor u wellicht een stuk opluchting zal geven, dat de kinderen in ieder geval weer voor de helft van de tijd naar school mogen, maar ook dat u misschien enigszins teleurgesteld bent dat ze de andere helft van de week nog thuis moeten blijven. Helaas is het niet anders. Op de meeste scholen hoor ik dat de leerkrachten, ondanks al het positieve dat de afgelopen periode heeft gebracht, niets liever zouden willen dan dat de scholen weer helemaal open zouden gaan. Er moet nu in korte tijd heel veel geregeld worden voor een gedeeltelijke heropening voor waarschijnlijk een relatief korte periode. Immers; de verwachting is dat de scholen vanaf 1 juni weer helemaal open gaan wanneer er de komende weken geen toename van de druk op de gezondheidszorg zal zijn. Voor wat het waard is; we zullen het af moeten wachten.
 

Ondertussen zie ik dat de scholen weer keihard aan de slag zijn om deze nieuwe fase die op 11 mei ingaat voor te bereiden. Respect voor de veerkracht van de schoolteams die nu in de korte tijd tussen het kabinetsbesluit en de meivakantie weer hele stappenplannen ontwikkelen voor een combinatie van fysiek onderwijs en thuisonderwijs.

Bij het maken van de stappenplannen door de scholen is het protocol van de sociale partners (werkgeversorganisatie, vakbonden, ouderorganisaties en ministerie) in het onderwijs richtinggevend. Daarin staan allerlei afspraken over het hervatten van het onderwijs, het beperken van besmettingsrisico’s en hygiënemaatregelen.

Eén deze dagen wordt u door de school van uw kin(eren) geïnformeerd over hoe deze nieuwe fase vanaf 11 mei er uit gaat zien. Enkele van onze scholen heeft dit inmiddels al gedaan; de andere zullen dit ook spoedig doen.

Om deze nieuwe fase weer zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er een paar onderwerpen die voor alle scholen van belang zijn en die ik u als bestuurder van de OBO-scholen graag nog onder de aandacht wil brengen.

Noodopvang
Voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken, hebben we de afgelopen periode op aanvraag van de ouders de noodopvang in de eigen school gerealiseerd, wanneer ze zelf echt niets konden regelen. In de meivakantie wordt dit gecoördineerd door de gemeenten en uitgevoerd door de organisaties voor kinderopvang.  Na de meivakantie gaan de kinderen weer voor de helft van de dagen naar school. Voor de dagen dat de kinderen niet naar school gaan, kunnen ouders die in cruciale beroepen werken en die geen alternatief kunnen regelen, een beroep doen op noodopvang in de eigen school. Het is wel belangrijk dat hier echt alleen in noodgevallen gebruik van gemaakt wordt, omdat de leerkrachten weer ingezet moeten worden om les te geven aan de helft van de kinderen, waarbij de ondersteuning van het thuisonderwijs voor de andere helft ook nog gedeeltelijk doorloopt. Kortom; het kan in principe wel, maar we hopen dit tot een minimum te kunnen beperken. Ouders die van deze noodopvangmogelijkheid gebruik willen maken, verzoek ik dit met de directeur van de eigen school af te stemmen.

 

Hygiëne en veiligheid
Binnen de scholen wordt er alles aan gedaan om optimaal in te zetten op veiligheid en hygiëne. In het protocol van de sociale partners wordt daar ook veel aandacht aan besteed. Hoewel de anderhalve meter afstand tussen kinderen niet nodig is, zullen we wel inzetten op het zo optimaal mogelijk benutten van de ruimte in de schoolgebouwen. Ook tijdens de pauzes gelden speciale regels voor het van elkaar gescheiden houden van groepen kinderen.

Wij zorgen centraal vanuit het bestuur voor geïntensiveerde schoonmaak van het schoolgebouw  door ons vaste schoonmaakbedrijf, extra handgels, papieren handdoekjes en ontsmettingssprays, e.d.

Van u, als ouders, verwachten we dat u de kinderen voordat ze naar school gaan hun handen met zeep laat wassen en dat u ze ook weer hun handen laat wassen als ze uit school thuiskomen. Verder is het uw verantwoordelijkheid om kinderen die ziekteverschijnselen vertonen, thuis te houden. Wanneer leerkrachten constateren dat uw kind met ziekteverschijnselen op school zit, zullen ze u verzoeken uw kind op te komen halen.

Halen en brengen
Om het halen en brengen van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen en het gevaar op verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen, wil ik u dringend verzoeken de organisatorische richtlijnen die u vanuit de school hierover ontvangt, strikt in acht te nemen en daarna niet bij het hek van de school in groepjes te blijven napraten.

 

Afstemming met BSO

Er zijn kinderen die na schooltijd gebruik maken van de BSO. Vanuit de school wordt met de BSO-organisaties overleg gevoerd over de optimale afstemming qua tijden e.d.

 

Leerplicht

Voor de heropening van de scholen geldt de leerplicht. Dat betekent dat het niet vrijblijvend is of u uw kind(eren) weer naar school laat komen. Wanneer er gegronde redenen zijn waarom uw kind niet deel kan nemen aan het onderwijs op school, omdat het bijvoorbeeld tot een risicogroep behoort, kunt u dat met de directie van de school bespreken.

Tot zover weer onze Update Corona-crisis. We blijven u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. De komende twee weken zijn de scholen dicht vanwege de meivakantie. Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben hier nu even recht op. Ik wens iedereen die ook vakantie heeft een heel fijne periode, ondanks alle beperkingen. De medewerkers van de scholen verheugen zich erop de kinderen na de meivakantie weer in het schoolgebouw te kunnen begroeten.

Blijf gezond!!!!

Hartelijke groet,

Patrick Went
directeur-bestuurder