Nieuws

Corona-virus 4

Corona-virus 4

Scholen gesloten van 16 maart tot 6 april, kind(eren) blijven drie weken thuis.

Gisterenavond hebben we u laten weten dat alle scholen met ingang van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april gesloten zijn en dat dit betekent dat u met ingang van vandaag uw kind(eren) drie weken thuis moet houden.

In de brief van gisteren hebben we ook aangegeven dat de scholen desgewenst opvang kunnen organiseren voor kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in vitale beroepen voorkomend op de lijst van het NCTV (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen).
Vanmorgen hebben we geconstateerd dat de overgrote meerderheid van de ouders zelf de opvang heeft kunnen organiseren. Op stichtingsniveau hebben we voor nog geen procent van het totaal aantal kinderen op school opvang hoeven regelen (in totaal 29 kinderen van de 3200 op 11 scholen).
Complimenten aan u allen hoe u dit heeft opgepakt!!!

Op dit moment zijn wij in overleg met andere schoolbesturen in de regio en de gemeenten om te bekijken of we hier voor de komende drie weken in gezamenlijkheid op lokaal niveau iets voor kunnen organiseren.
Hiervoor is het van belang dat we een goede inschatting kunnen maken van de opvangbehoefte.

We willen er bij u op aandringen dat u eerst zelf blijft proberen de opvang van uw kinderen te organiseren. Zijn er dagen de komende drie weken waarop u dat echt niet gaat lukken, kunt u, wanneer u werkzaam bent in een vitaal beroep, dit melden bij de directeur van de school.
We verzoeken u dit uiterlijk dinsdag 17 maart door te geven, zodat wij in overleg met de andere partners een totaalplaatje kunnen maken en over kunnen gaan tot de organisatie daarvan.

Vanmorgen hebben we spoedoverleg gevoerd met de directeuren van onze scholen en afspraken gemaakt over de wijze waarop de scholen een vorm van onderwijs op afstand gaan organiseren. De scholen hebben even een paar dagen nodig om dit allemaal op te zetten en in te regelen. Er wordt keihard aan gewerkt. Al onze scholen hopen één deze dagen over te kunnen gaan tot daadwerkelijke actie. Iedere school zal daar zelf met de ouders van de kinderen over communiceren.

Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voor dringende vragen kunt u bij directie en team van de school terecht.

 

Met vriendelijke groet,

 

Patrick Went
directeur-bestuurder